Главная | Регистрация | Вход | RSSЧетверг, 24.05.2018, 18:34

Учителя Алматы

Меню сайта
Категории раздела
Биология [29]
ИЗО [12]
Профессиональное обучение [7]
Внеклассное чтение [16]
География [23]
Духовные ценности [10]
Если хочешь быть здоров [49]
Информатика [62]
История [57]
Иностранный язык [99]
Книжная полка [50]
Компьютер-бум [10]
Казахский язык и литература [195]
Математика [87]
Мир науки [11]
Моя Родина - Казахстан [43]
Музыка [108]
Начальная школа [408]
Общество семи муз [12]
Психологический клуб [11]
Русский язык и литература [135]
Родительское собрание [11]
Творческая личность [21]
Технология [22]
Физика [21]
Химия [31]
Экологическое воспитание [14]
Самопознание [40]
Наш опрос
Считаете ли вы результаты ЕНТ справедливыми?
Всего ответов: 1642
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Каталог статей

Главная » Статьи » Мастерская учителя » Моя Родина - Казахстан

Қаһарман елдің қарулы күштері

Ќазаќстан мемлекеттік тєуелсіздігін алѓан соњ алдына ќиын, біраќ µмірлік мањызды міндет ќойылды. Ол - µзініњ Ќарулы К‰штерін ќ±ру еді.

1991 жылы 25 ќазанда Ќазаќстан Президентініњ Жарлыѓымен Ќазаќ КСР-њ мемлекеттік ќорѓаныс комитеті ќ±рылды. Кейіннен республиканыњ ќорѓаныс мєселелерін толыќ т‰рде дербес шешуге кµшуіне байланысты, ол Ќазаќстан Республикасыныњ Ќорѓаныс министрлігі болып ќайта ќ±рылды. Тєуелсіз республиканыњ зањдыќ ќ±ќыќтарыныњ негіздеріне жєне де Тєуелсіз мемлекеттер достыѓына ќатысушы мемлекеттер арасындаѓы ќол жеткен келісімдерге байланысты 1992 жылдыњ 7-мамырында Президенттіњ Жарлыѓы шыќты. Б±л Жарлыќ бойынша, Ќазаќстан аумаѓына орналасќан Ќарулы К‰штер  µздерініњ м‰ліктерімен ќоса республиканыњ ќарауына µтті. Жоѓарѓы Бас Ќолбасшы ретінде Ќарулы К‰штерді басќаруды Президент µз мойнына алды. Елбасынан басќа ќорѓаныс ісімен тікелей ш±ѓылданатын Ќорѓаныс министрі болды. Ќазаќстанныњ бірінші Ќорѓаныс министрі болып генерал-полковник С.Н±рмаѓанбетов таѓайындалды.

Сµйтіп, Елбасы Н.Назарбаев Ќазаќстан Республикасыныњ Ќарулы К‰штерініњ ќ±рылѓанын 7-мамырда 1992 жылы зањды т‰рде бекітті. Б‰гінгі к‰ні Ќазаќстан µз азаматтарыныњ єскери ќызмет атќаруыныњ жаѓдайы мен тєртібін дербес аныќтайды, µз аумаѓында єскерлердіњ, ќару–жараќтыњ жєне техниканыњ орналасу мєселесін шешті.

Ќазіргі кезде Ќазаќстан Республикасыныњ Ќарулы К‰штеріне – жалпы маќсаттаѓы к‰штер, єуе-ќорѓаныс к‰штері, мемлекеттік шекараны ќорѓау к‰штері жєне де ±лттыќ гвардия мен ішкі єскерлер кіреді. ¤з кезегіне ќарай ќарулы к‰штер т‰рлі бµлімдерден жєне єр т‰рлі ќ±рамалар мен арнайы єскерлерден т±рады.

Жалпы Маќсаттаѓы к‰штер

Жалпы маќсаттаѓы к‰штер ќ±рамына - ќ±рлыќ єскерлері мен мобильдік топ к‰штері кіреді. Ќ±рлыќ єскерлерініњ ќ±рамында бірнеше арнайы єскер т‰рлері мен ќ±рамалар болады. Олар µздеріне єр т‰рлі ќарулар мен техникаларды біріктіреді.

Ќ±рлыќ єскерлері т‰рлеріне – мотоатќыштар, танк жєне артиллерия єскерлері, ал арнайы єскерлерге – инженерлік, химия байланыс, радио жєне радиотехникалыќ, автомобиль жєне басќалары жатады.

Танк єскерлері – салыстармалы т‰рде жас єскер т‰рі. Оныњ тарихы бірінші д‰ние ж‰зілік соѓыс жылдарынан басталады.

Танк єскерлері – ќ±рлыќ єскерлердіњ басты, екпінді к‰ші.

Олар, кµбінесе, ењ басты мањызды міндеттерді орындау баѓыттарына ќолданылады. Ќазаќстан Республикасы Ќарулы К‰штерініњ танк бµлімдері мен ќ±рамаларында орта жєне жењіл ж‰зетін танкілер, ќазіргі заманѓы жоѓарѓы жылжымалы–брондыќ ќорѓаныс ќаруы бар. Т‰нде кµретін ќондырѓыларыныњ жєне су т‰бінде ж‰руге арналѓан жабдыќтарыныњ болуы танкілерді ќазіргі жаѓдайда ±рысќа µте тиімді ќ±рал етеді. ¤те мыќты, броныныњ болуы оларды жєне ішіндегі адамды ядролыќ жарылыстыњ заќымдауынан, екпінді толќыннан (ударная волна), жарыќ сєулелерінен, радиациядан, радиоактивтік ж±ќтырулардыњ єсерінен саќтайды. Жан–жаќты дайындыќты жастар жаќсы танк ж‰ргізушісі бола алады.

Ќазіргі заманѓы ќару-жараќ, мыќты двигатель, к‰рделі ж‰йелер мен агрегаттар жетілдірілген ќондырѓылар мен нысана кµздегіштер б±лардыњ барлыѓы техниканы жаќсы к‰тетін жєне терењ білімді адамдардыњ ѓана билігінде болады.

Ќ±рлыќ єскерініњ артиллериясы.

Артиллерияныњ бµлімшелері мен бµлімдерініњ болуы ќ±рлыќ єскерлерін дереу к‰шейтті. Олардыњ дєл соќќылары ќысќа уаќыттыњ ішінде ќарсыластыњ т‰гел бµлімшелері мен бµлімдерін жойып жіберуі м‰мкін.

Ќ±рлыќ єскерлерініњ артиллериясында зењбіректер, гаубицалар, реактивтік ќондырѓылар, жойѓыш танкке ќарсы ќолданатын зењбіректер, минометтер жєне де ±заќ ќашыќтыќта єрекет ететін танкке ќарсы ќолданылатын басќармалы реактивтік снарядтар болады. Б±л ќ±ралдардыњ барлыѓы моторландырылѓан, ќысќа уаќыт ішінде дайындалады жєне оќ атуѓа ќабілетті.

Ќ±рлыќ єскерлерініњ арнайы

бµлімшелері мен бµлімдері

Єскери істер ѓылыми-техникалыќ прогреске байланысты ќазіргі жаѓдайда арнайы єскерлердіњ мањызы µлшеусіз µсті. Б±л бµлімшелер мен бµлімдер жас єскерлерден терењ  жєне жан-жаќты білімді, машыќ-даѓдыны, тєртіптілікті, шыдамдылыќты, білек к‰шін талап ететін ќазіргі заманѓы техникалармен жабдыќталѓан.

Арнайы єскерлер

Б±лар ќ±рлыќ єскерлерініњ ±рыс єрекетін жєне тіршілік єрекетін толыѓымен ќамтамасыз етуге арналѓан инженерлік єскерлер. Бірде-бір єскери мєселе инженерлік ќамтамасыз етусіз шешілмейді. Олар шабуылда єскерлердіњ жылжуын ќамтамасыз етеді, жолдар салады, сулы тосќауылдан µтуді жабдыќтайды, ќарсыластардыњ бµгеттеріне µткелдер жасайды, минасыздандырады.

Ќорѓаныс кезінде инженерлік єскерлер ќорѓаныс шептерін т±рѓызады, бµгеттер жасайды.

Химиялыќ єскерлер.

Жаппай ќырып жоятын ядролыќ ќарулардыњ жєне басќа да ќ±ралдардыњ пайда болуына байланысты аталѓан ќарулар ќолданылѓан жаѓдайда єскерлерді ќорѓайтын шаралар ќолдану ќажет. М±ндай мєселелерді шешуде химиялыќ єскерлер мањызды рµл атќарады. Осыѓан байланысты бµлімдер мен бµлімшелерді емдеу ‰шін арнайы машиналармен, ќондырѓылармен келіп, кµмек кµрсетеді.

Байланыс єскерлері

Олар бµлімшелер мен бµлімдердіњ арасында берік жєне т±раќты байланысты ќамтамасыз етеді. Бейбіт кезде де, соѓыс кезінде де байланысты орнатуѓа ќызмет етеді. Ќазаќстан Республикасы ќарулы к‰штерініњ бµлімшелері мен бµлімдері жаќын жєне ±заќ ќашыќтыќтыќ ‰здіксіз байланысты ќамтамасыз ететін, ѓылым мен техниканыњ жања жетістіктеріне негізделген радио жєне радиожелілік ќ±ралдарды пайдаланады.

Автомобильдік єскерлер

Б±лар ±рыс ж‰ргізіп жатќан бµлімдерге материалдыќ ќ±рал-жабдыќтар жеткізуге, жаралыларды алып кетуге, істен шыќќан ќару-жараќтар мен басќа ж‰ктерді тасуѓа арналѓан єскери тылдыњ ќ±рамында єскерлерді соѓыста жєне  µмірде барлыќ ќажеттіліктермен ќамтамасыз етеді.

Мобильдік к‰штер тобы.

Мобильдік к‰штер тобы – ќ±рлыќ єскерлерімен тыѓыз байланыста єрекет ететін десантшылар. Оларды “ќанатты жаяу єскер” деп те атайды. Олар єр т‰рлі ±рыс єрекеттерін ж‰ргізуге, мањызды аудандар мен объектілерді басып алып, негізгі к‰ш келіп жеткенше ±стап т±руѓа, ќарсыластарды, олардыњ штабтары мен тылдаѓы бµлімдерін жоюѓа арналѓан. ¤з міндеттерін орындауѓа мобильдік топтар жоюдыњ єр т‰рлі ќ±ралдарын, єр т‰рлі жања техниканы, ќажетті ќорларды иеленеді. Тасуѓа жєне аспаннан тастауѓа єскери транспортты, авиация ±шаќтары мен тік±шаќтарын пайдаланады.

ІІ - Єуе ќорѓаныс к‰штері

Ќазаќстанныњ єуе ќорѓаныс к‰штері мемлекеттік єуе шекарасын жєне ќарсыластыњ  соќќысынан єскерлерді ќорѓайтын мањызды ќ±рал болып табылады. Олардыњ ќ±рамына єуе ќорѓаныс єскерлері мен єскери єуе к‰штері кіреді.

Радиотехникалыќ єскерлер

‡здіксіз єуе кењістігін баќылап отырады. Олар жаудыњ  байќалѓан нысаналарын, олардыњ т±рѓан жєне ќозѓалыстаѓы орнын, жылдамдыѓын, ±шу баѓытын айќындайды, зениттік-ракеталыќ єскерлер мен авиацияѓа жаудыњ шабуылын ќайтаруѓа, тойтарыс беруге м‰мкіндік жасайды.

Єскери єуе авиациясы

                                                                        Єдібай Табылды

Құрастырған: Ќазаќстанныњ С.Бегалин атындаѓы мемлекеттік республикалыќ балалар кітапханасы.

           

Полный текст  читайте в журнале "Учитель Алматы" № 12. 2007 г.

Категория: Моя Родина - Казахстан | Добавил: teacher-almaty (24.03.2008)
Просмотров: 2002 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Вход на сайт
Поиск
Друзья сайта

Академия сказочных наук

  • Театр.kz


  • Copyright "Школа" Интернет-портал "Детство-kz"© 2018
    Сайт управляется системой uCoz